Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): 90 năm chặng đường lịch sử vẻ vang  In trang
31/01/2020 11:05 SA

(LĐ online) - Sáng 31/1/2020, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang và các đồng chí đảng viên lão thành…

Lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm

Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang dự lễ kỷ niệm

9 giờ 10 phút:

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên; tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đặc biệt là việc giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc cho thế hệ trẻ nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Với tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

9 giờ 20 phút:

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đọc diễn văn ôn lại chặng đường gian nan, nhưng hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những điểm nhấn:

“…Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng, thiếu phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có một tổ chức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Trong hoàn cảnh lịch sử đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với tinh thần yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp năm châu, bốn bể để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Người đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. 

Đại diện các dân tộc dự lễ kỷ niệm

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của Nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, Nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp Nhân dân Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối chính trị, là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. 

Các thế hệ lãnh đạo và cựu chiến binh các huyện tham dự lễ kỷ niệm

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi sâu sắc, toàn diện đất nước. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, nâng cao. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. 

Nhìn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào khẳng định, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng “Đảng ta thật là vĩ đại”; “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Gắn liền với những trang sử hào hùng oanh liệt của Đảng ta, dân tộc ta, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua gian nan, thử thách để giành được những thành tích trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

90 năm qua, từ Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Lâm Đồng, chỉ mới có 3 đảng viên, được thành lập vào tháng 4 năm 1930 tại Khách sạn Palace thuộc thành phố Đà Lạt; đến nay, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, với 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 764 tổ chức cơ sở đảng; 3.275 chi bộ trực thuộc; 46.265 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,5% dân số toàn tỉnh. 

 

Thế hệ trẻ tham dự lễ kỷ niệm

Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tận dụng và phát huy tốt nội lực, đồng thời thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Đưa Lâm Đồng từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển với tỷ lệ hộ nghèo cao hơn và thu nhập bình quân thấp hơn cả nước, từ năm 2010 đã bước sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Đến nay, quy mô kinh tế GRDP chiếm 1,39% cả nước và 30% khu vực Tây nguyên, tiệm cận với mặt bằng phát triển chung của khu vực Đông nam bộ và là tỉnh phát triển nhất của khu vực Tây nguyên. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước (năm 2019 đạt 66,7 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, hiện chỉ còn 1,35%. 

Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã đạt được là rất đáng tự hào. Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, Lâm Đồng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Để xứng đáng truyền thống 90 mùa xuân vinh quang của Đảng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục tạo bước chuyển biến về mọi mặt trong quá trình xây dựng và phát triển Lâm Đồng trong thời kỳ mới.

Ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang, hào hùng của Đảng, chúng ta càng tự hào với một Đảng anh hùng của một dân tộc anh hùng, đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, lập nên những kỳ tích lịch sử, làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững…”.

Baolamdong.vn

Lượt xem: 140
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000096050
  • Đang online: 10
  • Trong tuần: 1.666
  • Trong tháng: 4.033
  • Trong năm: 88.755