Xây dựng Đảng từ những đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho văn kiện đại hội Đảng các cấp In trang
12/06/2020 07:21 SA

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, giúp các cấp ủy nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Nội dung góp ý vào Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 

Tại Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Lạt vừa qua cũng đã nhận được các ý kiến góp ý tâm huyết của đông đảo cán bộ, chiến sỹ. Qua nghiên cứu dự thảo Văn kiện XIII của Đảng, với tinh thần, trách nhiệm cao, nhìn chung, các ý kiến tham gia thảo luận có sự nghiên cứu kỹ, được chuẩn bị chu đáo, có phân tích, lập luận khá chặt chẽ, trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn; tập trung vào những vấn đề lớn, nội dung trọng tâm để thảo luận và đi đến thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng. 

 

Qua thảo luận, hầu hết ý kiến đều khẳng định, Dự thảo các văn kiện Trung ương được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ; nội dung thể hiện tính toàn diện và khái quát cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam, thể hiện tính kế thừa và phát triển về tư tưởng, lý luận của Đảng ta; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đối với tóm tắt Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, hầu hết các ý kiến đều nhất trí như phần đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Trung ương. Đối với phần phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, có ý kiến đề nghị Trung ương nên bổ sung các biện pháp để đất nước không rơi vào nước có thu nhập trung bình. Nếu không có các giải pháp cụ thể thì khó có thể đạt được nước có thu nhập trung bình cao. Đối với tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, hầu hết các ý kiến đều nhất trí như phần đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Trung ương và phần đánh giá của Trung ương đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

 

Song song với đóng góp cho văn kiện của Trung ương, các đảng viên, chi bộ cũng tham gia đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cáo vào Dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đại biểu thành phố khóa XII. Tại đại hội Đảng bộ của các phường, xã, đơn vị trong thành phố đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia công tác xây dựng Đảng. Đảng viên tại các chi bộ đã tham gia thảo luận nhiệt tình, sôi nổi, bày tỏ quan điểm hết sức dân chủ, trên tinh thần xây dựng. Qua thảo luận, tuyệt đại đa số các ý kiến đều nhất trí những nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố. Cũng có những ý kiến đề nghị bổ sung vào những nội dung để đầy đủ hơn trong phần đánh giá cũng như phương hướng sắp tới mà Dự thảo Văn kiện Đảng bộ thành phố xác định.

 

Đại hội nhất trí cao và nhận định Báo cáo chính trị tại Đại hội lần này của Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu. Về chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đà Lạt phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu trở thành Thành phố thông minh”; một số ý kiến đề nghị đưa cụm từ “đảm bảo quốc phòng, an ninh” lên trên cụm từ “không ngừng đổi mới, sáng tạo” vì quốc phòng, an ninh được đảm bảo sẽ tạo tiền đề cho không ngừng đổi mới, sáng tạo.

 

Với phương châm Đại hội lần thứ XII của thành phố Đà Lạt được xác định là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, các ý kiến thảo luận thấy rằng, phương châm đại hội lần này có bước phát triển hơn nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, có ý kiến đóng góp chỉnh sửa đưa cụm từ “Dân chủ” lên trước cụm từ “Đoàn kết” thì phù hợp hơn, vì: dân chủ được phát huy cao độ mới tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

 

Phần phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới cần bổ sung các chỉ tiêu chủ yếu tại trang 16, điểm b về phát triển xã hội sửa nội dung đầu tiên là: “Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 4 xã” thành “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 4 xã” thì sát với Dự thảo Văn kiện của Trung ương. 

 

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, có ý kiến bổ sung phải có chính sách phù hợp để mời, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác, làm việc tại thành phố Đà Lạt, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ.

 

Chương trình góp ý vào các văn kiện của Đảng, các báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ cấp huyện, thành phố, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2005, văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng… được coi là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Chương trình diễn ra trong thời gian dài, đòi hỏi cần sự nghiên cứu chuyên sâu. Tất cả những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân sẽ là tiền đề quan trọng. Từ đó, tạo thế và lực để tiếp tục ra sức thi đua yêu nước... 

 

NGUYỆT THU

Lượt xem: 289
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331379
  • Đang online: 27
  • Trong tuần: 6.041
  • Trong tháng: 10.205
  • Trong năm: 103.620