Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng In trang
05/04/2021 08:02 SA

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ năm 2020 đã được triển khai và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và hoàn thành tốt các chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng. 

Description: Hội nghị Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Có thể khẳng định rằng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2020, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp. 

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng hiện có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (12 đảng bộ huyện, thành phố; 4 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở); 761 tổ chức cơ sở đảng (273 đảng bộ cơ sở, 488 chi bộ cơ sở); 3.106 chi bộ trực thuộc; 47.174 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,9% dân số toàn tỉnh. Mục tiêu quan trọng của việc kiểm tra, giám sát không phải chỉ là để tìm ra sai phạm mà điều đặc biệt có ý nghĩa hơn cả đó là nhằm thúc đẩy sự phát triển. 

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn năm 2020; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc, cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.  

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu sửa đổi một số quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là đẩy mạnh việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với quan điểm không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên nhằm phát hiện và ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát những nghị quyết chuyên đề phục vụ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, trong năm 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 732 tổ chức đảng và 4.397 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 744 tổ chức đảng và 4.278 đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 23 tổ chức và 229 đảng viên thực hiện chưa tốt; 21 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên. 

Đối với giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp cũng giám sát 376 tổ chức đảng và 1.194 đảng viên, gồm có 475 đảng viên là cấp ủy các cấp. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giám sát 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc kê khai tài sản, thu nhập; việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng chủ động, tích cực trong tổ chức hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; giúp cấp ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp với Ban Tổ chức thẩm định công tác cán bộ phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... 

Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian qua đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của tỉnh. Nổi bật là nhận thức của các cấp ủy đảng trong tỉnh về công tác này có nhiều chuyển biến. Các cuộc kiểm tra ngày càng được nâng cao về chất lượng, đã tập trung vào kiểm tra những lĩnh vực quan trọng, có nhiều bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực. Sau mỗi cuộc kiểm tra đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, ban hành các quy chế quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn, thời kỳ; đồng thời, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách liên quan đến các lĩnh vực này còn bất cập.

(Baolamdong.vn)

Lượt xem: 10
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331643
  • Đang online: 75
  • Trong tuần: 6.305
  • Trong tháng: 10.469
  • Trong năm: 103.884