Kiên Giang: Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 In trang
31/12/2019 03:56 CH

Chiều 25-12-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Trong, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Trong đó, tập trung vào triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương, chủ động cụ thể hóa, triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong năm đã cơ bản hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chủ động chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Các mặt công tác thường xuyên về tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt, cơ sở đảng yếu kém được quan tâm củng cố; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 873 tổ chức cơ sở đảng. Tất cả các ấp, khu phố đều có chi bộ, trong đó, 83,81% chi bộ có chi ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nhiều cơ quan đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; bước đầu ổn định và hoạt động có hiệu quả hơn. Tinh giản biên chế cơ bản thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra; tính đến thời điểm báo cáo, đã tinh giản được 1.687/3.745 biên chế, đạt 45,05% kế hoạch. Trong đó, khối đảng, đoàn thể tinh giản 190/187 biên chế, đạt 101,60%; khối chính quyền tinh giản 1.497/3.558 biên chế, đạt 42,07% (trong đó tinh giản 189/284 biên chế hành chính, đạt 66,5% và 1.308/3.318 biên chế sự nghiệp, đạt 39,4% kế hoạch).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo, năm 2020, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong tham mưu với cấp ủy chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên... Đồng chí nhấn mạnh, phải khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với bố trí cán bộ sát với các chức danh quy hoạch, nhân sự ứng cử vào cấp ủy khóa mới, thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội, đồng thời gắn với chuẩn bị nhân sự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp ủy Đảng rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng của nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo thực hiện bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành, triển khai thực hiện Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu các cấp ủy lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố những cơ sở đảng yếu kém; tăng cường công tác kết nạp đảng viên bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát thực hiện quy định điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng cần được tăng cường thực hiện.

Quốc Tuấn

Lượt xem: 33
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000017051
  • Đang online: 31
  • Trong tuần: 156
  • Trong tháng: 5.983
  • Trong năm: 9.756