Chào mừng đại hội Đại biểu Đảng bộ Học Viện Lục Quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đảng bộ Học viện Lục quân tập trung lãnh đạo, tạo bước đột phá trong công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và đối ngoại quốc phòng In trang
29/07/2020 07:14 SA

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm giáo dục của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã tập trung lãnh đạo, tạo bước đột phá trong công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và đối ngoại quốc phòng. Qua đó, góp phần thiết thực xây dựng Quân đội Nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện đọc diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020
Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện đọc diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020

 

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 3 nội dung đột phá và “3 không”, “3 thực chất” trong giáo dục - đào tạo (Ba nội dung đột phá “Chất lượng giảng dạy tốt nhất - Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất - Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”. “3 không: không tiêu cực trong thi cử, không bệnh thành tích trong giáo dục và không vi phạm đạo đức nhà giáo”. “3 thực chất: Dạy thực chất - Học thực chất - Kiểm tra, đánh giá thực chất”). Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy học hiện đại; chú trọng kiện toàn đội ngũ giảng viên cả về số lượng, chất lượng theo hướng chuẩn hóa;... Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện không ngừng được nâng lên; kết quả học tập của học viên hằng năm 100% đạt yêu cầu trở lên, 98,54% khá, giỏi; nhiều môn thi đạt 100% khá, giỏi (vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra là 80%). Học viên tốt nghiệp ra trường đều phát huy tốt vai trò, năng lực trên các cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, được Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân đánh giá cao. Chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mới. Chấp hành nghiêm túc Kết luận số 25 của Ban Bí thư “Về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an” và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong 3 năm (2018, 2019, 2020), Học viện đã đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho hơn 3.000 cán bộ trong toàn quân. Trong quá trình giáo dục - đào tạo, Học viện luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt là thời điểm đầu năm 2020, đã thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 có hiệu quả, tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch đã xác định.

 

Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Học viện đã nghiên cứu, biên soạn nhiều đề tài, giáo trình được Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành đánh giá xuất sắc. Hơn 300 chuyên đề, sáng kiến có giá trị thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam thời kỳ mới. Công tác thông tin khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đa dạng nguồn thông tin, tư liệu, kịp thời phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ Quân đội giúp bạn, Học viện đã tổ chức đào tạo khóa học đặc biệt cho cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia; cử cán bộ, giảng viên giúp Quân đội Nhân dân Lào xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, đạt kết quả tốt. Trong 5 năm, Học viện đã đào tạo gần 300 học viên quốc tế, tổ chức đón tiếp 16 đoàn khách quốc tế đến công tác và thăm Học viện đúng nghi thức, trọng thị, chu đáo, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp với các nước bạn. Công tác phối hợp, hiệp đồng và giúp đỡ các đơn vị bạn được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Học viện giúp Binh đoàn 15, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai huấn luyện chiến dịch, luyện tập, diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

 

Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện trao cờ và giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội Thi đua Quyết thắng
Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện trao cờ và giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội Thi đua Quyết thắng

 

Có được những kết quả trên, Học viện Lục quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội và các đơn vị kết nghĩa của Học viện. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết 86 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”; “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, đồng bộ chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông, sát với mục tiêu đào tạo, thực tiễn huấn luyện chiến đấu, xây dựng Quân đội trong tình hình mới; tăng thời gian huấn luyện thực hành cho các đối tượng học viên, bảo đảm đúng phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, gắn nhà trường với đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được coi trọng, đến nay đội ngũ giảng viên Học viện có trình độ sau đại học đạt 63%. Học viện đã đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào phục vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Cơ sở vật chất, giảng đường, phòng học được trang bị mới, góp phần từng bước thực hiện Đề án "Xây dựng Học viện theo mô hình Nhà trường thông minh", đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc.

 

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung lãnh đạo, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đối ngoại quốc phòng. Thực hiện tốt 3 nội dung đột phá; chấp hành nghiêm Quy chế giáo dục - đào tạo; kết quả thi, kiểm tra các môn học của các đối tượng học viên 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi trở lên. Học viên tốt nghiệp ra trường sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo. Đến năm 2025, 100% cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định, trong đó có 70% cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên đạt trình độ sau đại học, 25% trở lên có trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư; có 10 đến 15 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ, phấn đấu có 1 đến 2 đồng chí đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 80% giảng viên trở lên đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định; có trên 80% giảng viên đã qua cương vị chỉ huy, quản lý đơn vị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện. 

 

Cùng với thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu trên, Học viện tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp dạy - học, nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng giáo dục - đào tạo; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết đào tạo với các trường trong và ngoài Quân đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo và hội nhập,...

 

TRUNG TƯỚNG, PGS.TS HOÀNG VĂN MINH

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Lục quân

Lượt xem: 192
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000382127
  • Đang online: 31
  • Trong tuần: 31
  • Trong tháng: 20.790
  • Trong năm: 154.368