Xây dựng Đảng ở Bảo Lộc nhìn từ công tác cán bộ  In trang
22/07/2020 07:27 SA

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cho biết: Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thành phố luôn chú trọng các nhân tố quyết định tạo nền tảng cho sự phát triển chung, trong đó, yếu tố tiên quyết trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ… nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

 

BCH Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Khánh Phúc

 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, vì vậy, Thành ủy Bảo Lộc quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện làm tốt công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19, 26, 27 của Đảng. Trong quá trình thực hiện, được đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ, trên cơ sở thảo luận dân chủ, lấy ý kiến đồng thuận của tập thể để quyết định. Các quy trình từ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm... đều được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ đúng theo quy định, bảo đảm sự phân cấp quản lý; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng, kỷ cương, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng, tạo đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn thành phố.

 

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cho rằng: Xác định công tác tổ chức là phải đi tìm cán bộ. Để thực hiện tốt công tác cán bộ thì cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp cán bộ và trong quá trình thực hiện phải công tâm, khách quan, đánh giá đúng năng lực, sở trường… tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ cũng như phát huy năng lực, sở trường của từng đồng chí. 

 

Chính vì lẽ đó, thành phố Bảo Lộc đã luôn làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đến nay, đã có 7 cán bộ cấp thành phố được điều động về các phường, xã; 1 cán bộ được điều động về thành phố sau khi thực hiện nhiệm vụ luân chuyển về cơ sở; 63 trường hợp cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan phòng, ban thuộc thành phố và 98 trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành giáo dục được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, trong nhiệm kỳ, thành phố đã cử 18 đồng chí đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, 65 đồng chí đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 256 đồng chí; đào tạo đại học chính trị 2 đồng chí; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 40 đồng chí, ngạch chuyên viên cho 106 đồng chí; 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 353 cấp ủy viên cơ sở và cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 59 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 9.076 lượt cán bộ, đảng viên… Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã được bổ nhiệm vào các vị trí công tác mới, cao hơn và phát huy khá tốt vai trò, trách nhiệm. 

 

100% Đảng ủy các xã, phường phân công Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ kiêm nhiệm các chức danh Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận; 11/11 xã, phường bố trí cán bộ không chuyên trách không quá 2 chức danh; toàn thành phố có 54/165 thôn, tổ dân phố thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận và 4/165 thôn, tổ dân phố thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Việc tinh giản biên chế được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; vì vậy, đã giảm 29 biên chế trong các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc thành phố. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi thực hiện Đề án, toàn thành phố giảm 12 thôn, tổ dân phố, 12 chi bộ thôn, tổ dân phố và 60 tổ chức đoàn thể…

 

Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định giải thể 3 đảng bộ cơ sở và 10 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; thành lập 21 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Tính đến thời điểm này, Đảng bộ thành phố Bảo Lộc có 71 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 18 đảng bộ cơ sở, 53 chi bộ cơ sở; 285 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện nghiêm quy trình công tác nhân sự trước, trong và sau các kỳ đại hội; lựa chọn những cán bộ, đảng viên thực sự có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng để giới thiệu bầu vào cấp ủy các cấp từ thành phố đến cơ sở; quan tâm cơ cấu hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào cấp ủy. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn thành phố kết nạp được 463 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.839 người. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, sát đúng với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị; hằng năm có từ 70 - 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Duy trì tốt việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ tham gia sinh hoạt tại chi bộ cũng là giải pháp quan trọng góp phần đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, chỉ đạo thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong cán bộ, đảng viên cũng là một trong những nhiệm vụ được thực hiện khá tốt. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 230 tổ chức chi bộ, đảng bộ và 201 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, về đạo đức, lối sống… Trên cơ sở đó, đã phát hiện và thi hành kỷ luật 34 đảng viên với các hình thức kỷ luật: khiển trách 22; cảnh cáo 9; cách chức 2; khai trừ 1 do cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo…

 

Những kết quả trong công tác cán bộ đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở thành phố Bảo Lộc. Đây chính là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Bảo Lộc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và tăng cường các nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Không ngừng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Baolamdong.vn 

Lượt xem: 82
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000145138
  • Đang online: 24
  • Trong tuần: 3.230
  • Trong tháng: 22.468
  • Trong năm: 137.843