Đại hội XIII của Đảng: Đường lớn đã mở In trang
15/02/2021 08:50 SA

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2021). Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước, mở ra chặng đường mới đi đến tương lai tươi sáng tràn đầy khát vọng của niềm tự hào Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới 

Đại hội XIII là đại hội thường kỳ của Đảng, họp 5 năm một lần. Tuy nhiên, Đại hội XIII không chỉ đánh giá, tổng kết chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, mà còn nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 10 năm thực hiện Cương lĩnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.  

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đến nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước Đổi mới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng. Đời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt (nếu như năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm). Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước đạt khoảng 5,9% và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Quy mô GDP tiếp tục được mở rộng, đến năm 2020 ước đạt 268,4 tỉ USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015…  

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới”. 

Dự thảo các văn kiện được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo 

Các văn kiện trình Đại hội của Đảng lần này có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Từ cách tiếp cận, mục tiêu phát triển, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, dự báo tình hình thế giới và trong nước, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cho đến các định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược đã thể hiện được những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đã đề ra. Đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao. 

Công tác “then chốt của then chốt” được làm thận trọng, khoa học, dân chủ 

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư), Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

Nhìn lại quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy nhiều nội dung và cách làm mới so với Đại hội XII. Sau khi BCH T.Ư quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lần này được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc, thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.  

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Trung ương đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng Ủy viên BCH T.Ư; của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Đặc biệt, Trung ương đã quy định cụ thể tiêu chuẩn của đại biểu dự Đại hội XIII và xác định trách nhiệm của đại biểu trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Qua nhiều lần quy hoạch và xem xét, điều chỉnh, bổ sung, BCH T.Ư đã thông qua danh sách quy hoạch hơn 220 đồng chí. Việc quy hoạch BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 được đặc biệt coi trọng về chất lượng và tiến hành theo quy trình chặt chẽ; trước hết tập trung vào quy hoạch nhân sự BCH T.Ư khóa XIII, gắn với nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại Hội nghị lần thứ 15 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao. 

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, Nhân dân tin tưởng. Tin rằng, tại Đại hội XIII, các đại biểu sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất là tinh hoa của Đảng, của dân tộc tham gia BCH T.Ư khóa XIII. 

Với quyết tâm chính trị cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, dân chủ, khoa học của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin yêu và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mở ra chặng đường lớn với những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc ta.

(Baolamdong.vn) 

Lượt xem: 16
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000285657
  • Đang online: 58
  • Trong tuần: 4.652
  • Trong tháng: 27.464
  • Trong năm: 57.898