Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chú trọng xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong năm 2020 In trang
06/02/2020 07:40 SA

Năm 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là lãnh, chỉ đạo các cấp ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Bên cạnh đó, chủ động phối kết hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời định hướng, cung cấp các thông tin chính thống về những vấn đề nóng, thời sự, chính trị được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu chống phá, “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với công tác dân vận chính quyền. Trong đó, chú trọng rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng chính quyền “Liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan nhà nước... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt việc đấu tranh phê bình và tự phê bình trên tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ. Từ đó, nhận diện sớm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy cũng đề ra nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, nhất là các quy định: về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng... Tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các quy định của Đảng. Đối với công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chuẩn bị, xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung liên quan để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII. Triển khai hiệu quả việc sắp xếp, củng cố kiện toàn, tinh gọn đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các trường hợp phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng... 

Thực hiện tốt những việc trên, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phấn đấu trong năm 2020 có 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất 2 tập thể điển hình, chi bộ cơ sở xây dựng ít nhất 1 tập thể điển hình tiên tiến và mỗi chi bộ nói chung xây dựng ít nhất 1 cá nhân điển hình tiên tiến. 

LAN HỒ

Lượt xem: 146
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000096050
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 1.666
  • Trong tháng: 4.033
  • Trong năm: 88.755