Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tập trung các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp  In trang
12/02/2020 09:17 SA

Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang tỉnh nhằm kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân sự tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XII một cách toàn diện, tích cực, vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD. Ảnh: N.Thu

 

Nhằm quán triệt cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nắm vững các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:  

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Đặc biệt, coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu, độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn...

Baolamdong.vn

Lượt xem: 70
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000045675
  • Đang online: 3
  • Trong tuần: 4
  • Trong tháng: 11.643
  • Trong năm: 38.381