Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025: 5 năm quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng In trang
27/08/2020 07:37 SA

Qua 5 năm tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh nhiều thuận lợi lẫn khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng cờ của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng cờ của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập

 

Một trong những điểm nổi bật là suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chú trọng, tìm tòi đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo đối với tổ chức cơ sở đảng và doanh nghiệp, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao, hội nhập và phát triển bền vững”. Qua 5 năm thực hiện, BCH Đảng bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt kết quả; chủ động phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng chủ trương, tiến độ của Trung ương và của tỉnh đề ra. Lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm và chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, toàn Đảng bộ đã đạt được những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

 

Về sản xuất, kinh doanh và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhằm giải quyết và phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, sản phẩm kinh doanh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa an toàn, làm chủ. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Đảng bộ Khối đã phát huy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo được nhiều bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng thời, các đảng bộ và công nhân lao động Khối Doanh nghiệp đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật là các doanh nghiệp đã phát động được phong trào thi đua lao động sản xuất với gần 800 sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, hạ thấp giá thành sản phẩm. Theo thống kê, giai đoạn 2015 - 2020, các doanh nghiệp thuộc khối đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền 915 tỷ đồng. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch; lợi nhuận sản xuất, kinh doanh đạt 9.198 tỷ đồng, tăng 5.486 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Nộp ngân sách 7.334 tỷ đồng, tăng 4.284 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Giải quyết việc làm ổn định cho gần 8 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng đến 42 triệu đồng/người/tháng.

 

Cùng với hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trong khối luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, coi đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, nâng tầm vị trí của doanh nghiệp trong xã hội. Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền lên đến gần 124,6 tỷ đồng. 

 

Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Ban Thường vụ, Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, quán triệt, đến việc ban hành các văn bản, kế hoạch, để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện sao cho chặt chẽ, đảm bảo nghiêm túc và kịp thời với số lượng đảng viên tham gia đông đủ. Công tác tuyên truyền được triển khai theo từng cấp, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

 

Công tác phát triển đảng viên cũng đã được đa số cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm và chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 541 đảng viên mới, đạt 135% so với Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 346 đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên. Trong 5 năm, Đảng ủy Khối đã phát triển 8 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hiện toàn Đảng bộ có 63 tổ chức cơ sở đảng với 1.927 đảng viên.

 

Toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; đề cao vai trò, trách nhiệm trong công việc, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng, chống những biểu hiện tiêu cực trong công tác, sản xuất, kinh doanh và quản lý. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng đã trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng, của doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh gắn với văn hóa doanh nghiệp cũng được quan tâm và nâng cao chất lượng. Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu là cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhân viên lao động trong các doanh nghiệp nhận được sự cảm phục và quí trọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. 

 

5 năm qua, Đảng bộ có 5 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Tỉnhh ủy tặng Cờ Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 41 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; và nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND tỉnh cũng như các hình thức khen thưởng cao quý khác.

 

Với nhiều nỗ lực, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đã thực hiện đạt và vượt. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định mà chắc chắn sẽ được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa ra bàn thảo để đúc rút kinh nghiệm, nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Về sản xuất, kinh doanh và thực hiện trách nhiệm đối với xã hội: 

- Lợi nhuận đạt 9.198 tỷ đồng (tăng 5.486 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). 

- Nộp ngân sách 7.334 tỷ đồng (tăng 4.284 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước).

- Giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 8.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng đến 42 triệu đồng/người/tháng (tăng từ 11,3% - 30% so với nhiệm kỳ trước).

- Đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa 124,570 tỷ đồng.

2. Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể:

- 95% đảng viên và trên 85% quần chúng được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội đề ra).

- Kết nạp 541 đảng viên mới, đạt 135% so với Nghị quyết Đại hội, trong đó có 346 đảng viên mới là đoàn viên, thanh niên, chiếm tỷ lệ 64% trên tổng số đảng viên mới được kết nạp (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 50%).

- Phát triển 8 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra mỗi năm phát triển từ 1 - 2 tổ chức Đảng).

- Công tác kiểm tra, giám sát:

+ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: Kiểm tra 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 46 đảng viên; giám sát 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 50 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

+ Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 393 tổ chức Đảng và 2.236 đảng viên; giám sát 365 tổ chức Đảng và 2.750 đảng viên (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

- Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đều đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội các cấp thuộc Khối đề ra (60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh/hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ).

- Hàng năm có 90% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

 

NGUYÊN THI

Lượt xem: 34
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000145138
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 3.230
  • Trong tháng: 22.468
  • Trong năm: 137.843